مطالعات ارتباطات بین فرهنگی - بردیا مختاری

INTERCULTURAL COMMUNICATION STUDIES
مطالعات ارتباطات بین فرهنگی - بردیا مختاری

این وبلاگ جهت نشر مطالعات واحد درسی ارتباطات بین فرهنگی کارشناسی ارشد رشته‌ی علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران- استاد سعیدرضا عاملی- ایجاد شده‌است.
-بردیا مختاری

بردیا مختاری

فارغ التحصیل حقوق دانشگاه تهران

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران

bardiamokhtari@live.com